தமிழ் நாட்டு தமிழர்களும், தமிழீழ தமிழர்களும் .......தொப்புள் கொடி உறவுதான் நாங்கள்!

ஒருதாய் வயிற்றில் பிறக்கவில்லை!

ஆனால்!

தமிழ் தாய் வயிற்றில் பிறந்தோம்!!!


மதுக்கூர் க.ஆனந்தன்.....................................>