தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின் இவர்கள்.?
அல்லது இப்படியா ..?

இப்படியா ..?அல்லது இப்படியா ..?
இப்படி
..?

or இப்படி ..?
இப்படிஇல்லாட்டி இப்படி ..?


இப்படி ...!இல்ல இப்ப்ப்பூடி ...?

>